logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy, na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za tę usługę.

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399), każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie, na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Przypominamy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ksawerów, mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Ksawerów.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie, dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ksawerów, w zakładce gospodarka odpadami - nieczystości ciekłe.

W styczniu 2024 r., rozpoczęły się w Gminie Ksawerów kontrole i prowadzone są na bieżąco. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu, celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT za 2022 i 2023 r.). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie podpisały jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

Referat Ochrony Środowiska

ilość odwiedzin: - 193