logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Pamiętasz o zimowych obowiązkach właściciela nieruchomości?

Pamiętajmy, że obowiązki związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają także poza teren posesji i obejmują oczyszczanie oraz zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych bezpośrednio przylegających do nieruchomości.

Czysto i bezpiecznie powinno być więc przed domami jednorodzinnymi, blokami, szkołami, sklepami, a także działkami niezagospodarowanymi. Pod pojęciem właścicieli nieruchomości - zgodnie z ustawą - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Oprócz odpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku, na właścicielach ciąży odpowiedzialność cywilna za skutki ewentualnych wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik.  

 

Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

 

shutterstock_569904409.jpg

 

ilość odwiedzin: - 1480