logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Planowane inwestycje

 1. W dniu 17.06.2021 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu na zadanie pn.: „Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych w tym cieku Gadka oraz naprawa i czyszczenie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Ksawerów”.

W ramach tego zadania planuje się:

 • konserwację rowów melioracyjnych w tym cieku Gadka w Ksawerowie (czyszczenie i odmulanie dna rowu, wykaszanie roślinności ze skarp wraz z uporządkowaniem terenu, wymiana faszyn i kołków na długości ok. 500 mb (obustronnie), likwidacja nawisów na długości około 400 mb (obustronnie) (na podstawie zleceń otrzymywanych od Zamawiającego),
 • naprawę i czyszczenie urządzeń melioracji wodnych: drenaż Ø 100 na kamieniu lub czyszczenie drenażu z odbudową.

Złożono 2 oferty, jednak obie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych podlegają odrzuceniu w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. „Przetarg” zostanie ogłoszony ponownie w najbliższych dniach.

 1. 18 czerwca 2021 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Słonecznikowej w Ksawerowie”. Wpłynęło 6 ofert. Oferty zostały sprawdzone pod względem formalnym. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę został wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu. Jeśli złożone dokumenty potwierdzą spełnianie warunków, oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i nastąpi rozstrzygnięcie postępowania.

W ramach tego zadania planuje się:

 • korytowanie na głębokość konstrukcji jezdni (0,48 m) – 983,70 m²
 • korytowanie pod ławę i krawężnik, wykonanie rowka 2 x 189,73 + 19 = 398,50 mb
 • ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie bet. z oporem – 398,50 mb
 • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm – 983,70 m²
 • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem 50/30 gr. 20 cm – 983,70 m²
 • wykonanie warstwy jezdnej z kostki betonowej gr. 8 cm – 983,70 m²
 • plantowanie ternu trawą – 383,50 m²

Termin wykonania prac to 3 miesiące od podpisania umowy.

 1. 1 czerwca 2021 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.: „Budowa sieci wod-kan w ul. Karminowej w Ksawerowie”. Oferty wpłynęły od 5 Wykonawców. W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej jest wyższa niż kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Ksawerów na to zadanie, rozstrzygnięcie postępowania uzależnione jest od decyzji Rady Gminy Ksawerów. W przypadku zwiększenia kwoty będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisać umowę z Wykonawcą. Jeśli radni nie wyrażą zgody na zwiększenie kwoty przeznaczonej na to zadanie, postępowanie zostanie unieważnione.
 2. W dniu 16 czerwca 2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz ogrodzenia i oświetlenia kompleksu sportowego na działce nr ewid. 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie”.

Jest to kolejny – ostatni etap budowy kompleksu sportowego przy ul. Rzepakowej, na który składają się: wykonany już plac zabaw (przeniesienie i ponowny montaż), siłownia zewnętrzna, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz planowane do realizacji boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, ogrodzenie, oświetlenie.

Wykonawcy mają czas do 2 lipca 2021 r. na złożenie ofert.

Na to zadanie Gmina Ksawerów otrzymała dofinansowanie ze środków województwa łódzkiego w kwocie 70 000,00 zł. oraz wystąpiła z drugim wnioskiem o dofinansowanie na kwotę 100 000,00 zł.

 1. W przygotowaniu jest postępowanie na ,,Przebudowę ul. Towarowej w Ksawerowie II etap – drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Postępowanie zostanie ogłoszone w najbliższych dniach. Na to zadanie Gmina Ksawerów otrzymała od Województwa Łódzkiego dofinansowanie w kwocie 275 640,00 zł.

Postępowania o wartości równej i powyżej 130 000,00 zł. prowadzone są w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie od 01.01.2021 r. Nowa ustawa wprowadza obowiązek prowadzenia postępowań elektronicznie. Dotychczasowe zasady tj. oferty składane w kopertach w sekretariacie Urzędu, zostały zastąpione nowymi. Ofertę składa się za pośrednictwem skrzynki ePuap jako pliki elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (profil zaufany) lub podpisem osobistym (dowód elektroniczny). Przysparza to wiele problemów szczególnie małym Wykonawcom.

W przypadku postępowania na Konserwację istniejących rowów melioracyjnych w tym cieku Gadka oraz naprawa i czyszczenie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Ksawerów brak podpisu elektronicznego  na przesłanej ofercie był powodem jej odrzucenia. Ponieważ druga ze złożonych ofert również podlega odrzuceniu z uwagi na błędy w obliczeniu ceny, postępowanie zostało unieważnione. Cała procedura musi zostać przeprowadzona kolejny raz.

Również dla pracowników Urzędu wprowadzenie całkowicie nowej ustawy, po wielu latach funkcjonowania poprzedniej to duże utrudnienie. Dwieście artykułów dotychczasowej ustawy zastąpiono nowymi, których obecnie jest 600. Doszło wiele nowych obowiązków związanych z elektronizacją. Postępowania muszą być rejestrowane (publikowane) w kilku miejscach:

- na platformie prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych,

- w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- na MiniPortalu prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych

- na stronie prowadzonego postępowania.

Doszło również więcej obowiązków informacyjnych. Dotychczas publikowano ogłoszenie o zamówieniu oraz po podpisaniu umowy, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. W chwili obecnej publikuje się: ogłoszenie o zamówieniu, informację do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych ofertach, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Proces weryfikacji oferty też wydaje się bardziej skomplikowany niż dawniejsze badanie ofert „papierowych”. Oferty elektroniczne pobiera się na dysk ze skrzynki ePuap. Następnie należy przeprowadzić proces deszyfrowania ofert oraz proces weryfikacji podpisów. Po tym należy zbadać czy podpisy na ofertach złożyły osoby uprawnione i dopiero wtedy można przystąpić do badania ofert pod kątem niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu, a następnie do oceny ofert pod kątem kryterium.

Część dokumentacji postępowania prowadzona jest elektronicznie, a część jak dotychczas w formie papierowej.

Elektronizacja zamówień publicznych w obecnej formie przysparza wiele problemów Zamawiającym, ale jeszcze więcej Wykonawcom, w szczególności tym niewielkim, działającym lokalnie.

Poza dużymi postępowaniami o wartości powyżej 130 tysięcy zł. prowadzone są też takie o mniejszej wartości w formie tzw. rozeznania rynku.

 1. W ostatnich dniach rozstrzygnięto postępowanie na „Zakup z montażem zestawu do podwyższenia ciśnienia wody w instalacji nawadniającej boisko piłkarskie, ul. Hubala 51/55, Wola Zaradzyńska, Gmina Ksawerów”.

Zakupione w ramach postępowania urządzenia pozwolą na bardziej efektywne nawadnianie trawy na płycie boiska na Stadionie Gminnym w Woli Zaradzyńskiej.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Grzegorz Bykowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AKANT, ul. Newtona 12A/28, 60-161 Poznań

Cena oferty brutto:  22 140,00 zł.                                                                  

 1. W dniu 11 czerwca 2021 r. wyłoniono firmę, która będzie zajmowała się odbiorem, transportem, utylizacją padłych dzikich i bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Ksawerów.

Wpłynęła tylko jedna oferta, która okazał się prawidłowa, a Wykonawca spełnia wszystkie wymagania:

Przedsiębiorstwo JASTA Sp. z o. o., ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Wykonawca za każdą interwencję pobierze opłatę w wysokości 270 zł. brutto.

Umowa będzie obowiązywała do 31.12.2022 r. Szacuje się, że w okresie trwania umowy może wystąpić 50 interwencji.

 1. 22 czerwca 2021 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku na zadanie pn.: „Wykonanie projektów przebudowy ulic: Targowa, Klonowa, Bednarska, Cicha, Zielona w Ksawerowie”.

Termin składania ofert upłynie w dniu 29.06.2021 r. o godz. 15:30

ilość odwiedzin: - 991