logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Realizacja prac scaleniowych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi realizując zadania marszałka województwa wynikające z ustawy Prawo geodezycje i kartograficzne przekazało pismo o tematyce scaleniowej.

Przekazanie rzetelnej informacji o efekcie prac scaleniowych i korzyściach z ich wykonania dla mieszkańców obszarów wiejskich jest niezbędne do zainteresowania rolników scaleniami gruntów, czego efektem moga być wnioski o wszczęcie postępowań scaleniowych.

Dokonanie zmian w rolniczej przestrzeni produkcyjnej znacząco wpływa na poprawę warunków życia i gospodarowania na wsi. Jest to działanie szczególnie istotne dla uzyskiwania większej efektywności upraw oraz podniesienia dochodów z prowadzonej działalności rolniczej. Scalenia gruntów, oprócz poprawy struktury obszarowej gospodarstw i infrastruktury drogowej na wsi, są zaczątkiem szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich i zmian zachodzących na wsiach. Dlatego też, istotne jest, aby informacja o możliwości pozyskania środków na przeprowadzenie prac scaleniowych oraz ich efektach dotarła do jak największej liczby mieszkańców obszarów wiejskich. Pragnąc rzetelnie zrealizować postawione przed Biurem zadania proszę o przekazanie załączonego pisma wszystkim sołtysom wsi. Mam nadzieję, że będzie to pierwszy krok do rozpoczęcia szerokiej akcji informacyjnej o tematyce scaleniowej na terenie gminy, a jego efektem będą zebrania informacyjne o scaleniach gruntów z mieszkańcami poszczególnych wsi.

Pismo dotyczące prac scaleniowych.

ilość odwiedzin: - 424