logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Świadczenia wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, natomiast wnioski składane tradycyjnie w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

Wnioski drogą elektroniczną można składać za pomocą:

- portalu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny ( https://empatia.mpips.gov.pl/);

- portalu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma usług elektronicznych ZUS);

- banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wniosek i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych t. j. platforma Emp@tia oraz PUEZUS opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Referatu ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie osobiście (budynek Urzędu Gminy Ksawerów, I piętro pok. 103) bądź telefonicznie 42 213-89-91 oraz 511 459 724.

ilość odwiedzin: - 1023