logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 285/2023 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029.) oraz uchwały nr XLIX/351/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchwały nr XXIV/179/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zarządza się, co następuje:

§1.Przeznacza się do zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości gruntowe z zasobu nieruchomości Gminy Ksawerów - według wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 zarządzenia podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów na okres 21 dni i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Przestrzennej.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów

ilość odwiedzin: - 542