logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.) i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029.) oraz uchwały nr XLIX/351/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej z zasobu nieruchomości Gminy Ksawerów, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 2161/57 z obrębu 10-Ksawerów - według wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 zarządzenia podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów na okres 21 dni i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu.

§3. Uchyla się Zarządzenie nr 285/2023 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 20 grudnia 2023 r. wraz z załącznikiem do zarządzenia stanowiącym wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w części dotyczącej działki ewid. nr 2161/57 z obrębu 10-Ksawerów.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Przestrzennej.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ksawerów

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 240