logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży

Zarządzenie Nr 269/2022 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży.

§1.Przeznacza się do zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości gruntowe z zasobu nieruchomości Gminy Ksawerów - według wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 zarządzenia podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów na okres 21 dni i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu.
§3. Traci moc Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży.
§4.Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Przestrzennej.
§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Adam Topolski
Wójt Gminy Ksawerów

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

ilość odwiedzin: - 881