logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ksawerowski bon żłobkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że w dniu 23 lutego 2022 roku Rada Gminy Ksawerów jednogłośnie przyjęła projekt Wójta Gminy Ksawerów w sprawie wprowadzenia programu pod nazwą „Ksawerowski bon żłobkowy”.

Program skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 i ma na celu pomoc w częściowym pokryciu opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Bon przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • rodzice/opiekunowie są zameldowani i zamieszkują na terenie Gminy Ksawerów oraz rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach;
  • została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym opiekuna dziennego;
  • rodzice/opiekunowie są zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i czynnie wykonują pracę zarobkową, co oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość bonu wynosi 300 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i przyznawany jest na okres świadczeniowy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Ksawerów, w nowej edycji programu „Ksawerowski bon żłobkowy”, spośród koniecznych do spełnienia warunków wyłączony został punkt dotyczący kryterium dochodowego.

Nowa edycja Programu "Ksawerowski bon żłobkowy" wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

O terminie wejścia w życie Uchwały w sprawie wprowadzenia programu pod nazwą "Ksawerowski Bon Żłobkowy" powiadomimy mieszkańców odrębną wiadomością.

ilość odwiedzin: - 914