logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wynik konsultacji społecznych

W terminie od 25 października do 10 listopada 2023 roku przeprowadzono konsultacje, których przedmiot stanowił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, na 2024 rok”.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zostało opublikowane w dniu 18 października 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ksawerów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów.

Konsultacje przeprowadzono w formie:

  • przyjmowania opinii i wniosków. Formularz konsultacji społecznych został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ksawerów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów oraz został rozesłany do stowarzyszeń;
  • protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się 6 listopada 2023 r.

W trakcie trwania konsultacji wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące przedmiotowej uchwały:

Podmiot zgłaszający, uwagi i opinie: Stowarzyszenie Basket 4EVER Ksawerów

Proponowane rozwiązania, uwagi i opinie: Zwiększenie ogólnej dotacji przewidzianej w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów do kwoty 260 000,00 zł. Propozycja uzasadniana wzrostem kosztów prowadzonej działalności. Basket 4EVER występuje w Centralnej Lidze Juniorek w kat. U17, cztery drużyny mają szanse wystąpić w Mistrzostwach Polski.

Stanowisko wójta wraz z uzasadnieniem: Decyzję o zwiększeniu planowanych środków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku pozostawiono Radzie Gminy Ksawerów. Podczas wspólnego posiedzenia, które odbyło się 29 listopada 2023 r. kwota została zwiększona do 260 000,00 zł.

Zwiększenie kwoty planowanej na 2024 r. na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z kwoty 235 000,00 zł na 260 000,00 nie spowoduje automatycznego zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia Basket 4EVER Ksawerów.

Planowana kwota, po przyjęciu uchwały budżetowej na 2024 rok będzie możliwa do rozdysponowania zgodnie z Uchwałą Nr LX/433/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Ksawerów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

Wójt Gminy Ksawerów

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 186