logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XLIX Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 24 marca 2022 r., o godzinie 13:00, w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Ksawerów. Podczas sesji radni m.in. przegłosowali:

  • uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2022 – 2025 oraz  zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok;
  • uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
  • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 2187 i 1888/8 w obrębie Ksawerów;
  • uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ksawerów w 2022 roku;
  • uchwały zmieniającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ksawerów;
  • uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów do zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawach wspólnej realizacji inwestycji w zakresie projektowania i budowy odcinków kanalizacji sanitarnej przesyłowej w ulicy Ogrodników na terenie Gminy Ksawerów, stanowiących odejścia do nieruchomości znajdujących się na terenie Gmin Rzgów;
  • uchwałę określającą zakres pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  tego państwa.


Ponadto swoje informacje przedstawili Wójt gminy oraz Przewodniczący rady gminy. Omówione zostały także sprawozdania z pracy i planu pracy na 2022 rok Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

ilość odwiedzin: - 878