logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XXIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

Trwa XXIII Sesja Rady Gminy Ksawerów, która ze względu na panujący reżim sanitarny odbywa się w Szkole Podstawowej w Ksawerowie. Podczas sesji przedstawiony został Raport o Stanie Gminy Ksawerów za 2019 rok. Radni podejmą uchwały dotyczące:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2020-2027; 
2) zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2020 rok;
3) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie za 2019 rok; 
4) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”; 
5) wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej; 
6) wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej; 
7) przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ksawerów na lata 2020 – 2034;
8) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów;
9) skargi na Wójta Gminy Ksawerów w przedmiocie sposobu załatwienia wniosku z dnia 19 lutego 2020 r.; 
10) przyjęcia sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów za rok 2019;
11) zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów na 2020 rok;
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Ksawerów;
13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ksawerów. 

ilość odwiedzin: - 1796