logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XXIX Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 21 października 2020 r. (środa ) o godz. 12:00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Ksawerów.

 

Porządek obrad :

Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów;

Przedstawianie porządku obrad.

Powołanie Komisji Uchwał.

Informacja Wójta Gminy, (w tym o złożonych oświadczeniach majątkowych).

5.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy (w tym o złożonych oświadczeniach majątkowych).

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2020-2027.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2020 rok.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Ksawerów.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów;

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, gminie Ksawerów, w rejonie ograniczonym ulicami: Mały Skręt, Pocztowa, Wschodnia, Łódzka.

13.Przyjęcie protokołów z XXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 02 września 2020 r. oraz z XXVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 07 października 2020 r.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 503