logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zaproszenie do składania ofert na mechaniczne zamiatanie ulic

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn. „Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie Gminy Ksawerów”

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poziomym mechanicznym zamiataniu ulic gminnych.
1.2.Zakres prac obejmuje poziome mechaniczne zamiatanie ulic – lewą i prawą stronę, tj. na całej szerokości jezdni, z zalegającego piasku i zanieczyszczeń (błoto, papiery, liście i inne odpady).
1.3. Usługę należy wykonywać specjalistycznym sprzętem, zapewniającym skuteczne oczyszczenie zleconych ulic asfaltowych i z kostki oraz zapobiegający kurzeniu i pyleniu uciążliwemu dla mieszkańców.
1.4.Pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia muszą być sprawne technicznie przez cały okres trwania umowy. W sytuacji awarii Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt tak aby wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywało się zgodnie z zapisami umowy.
1.5.Zamawiający przewiduje dwukrotne wykonanie usługi do dnia 31 grudnia 2020 r., według wskazań Zamawiającego.
1.6.Całkowita długość ulic objętych zamówieniem wynosi około 20 km.
1.7.Zamawiający każdorazowo przed wykonaniem prac przekaże Wykonawcy wykaz ulic do wykonania usługi zamiatania w danym etapie.

2. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 956-054 Ksawerów. Telefonicznie: 42 215-84-93

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia następnego po podpisaniu umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: Cena – 100% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – mechanicznego wyczyszczenia obustronnego 1 km drogi, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać do dnia 15.10.2020 r. do godziny 15:30 lub mailem do końca tego dnia.

ilość odwiedzin: - 786