logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Łódzki Tramwaj Metropolitalny

logotyp projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”

Projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów” realizowany przez Miasto Pabianice w partnerstwie z Gminą Ksawerów jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, III Oś priorytetowa: Transport oraz z budżetu państwa.

Celem projektu jest wzrost wykorzystania szynowego transportu publicznego poprzez rozwój, poprawę funkcjonalności i atrakcyjności transportu zbiorowego w systemie aglomeracyjnym i integrację poszczególnych jego sektorów.

Cel bezpośredni przełoży się na osiągnięcie celów pośrednich:

 • zwiększenie liczby pasażerów komunikacji tramwajowej,
 • skrócenie czasu podróży pasażerów,
 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
 • poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego,
 • poprawa dostępności komunikacji tramwajowej dla niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej ruchowości,
 • zwiększenie stopnia integracji różnych form komunikacji pasażerskiej, zarówno poprzez działania w infrastrukturę, jak i zmiany organizacyjne,
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania układu komunikacji tramwajowej na architekturę miejską,
 • wzrost niezawodności funkcjonowania linii tramwajowych poprzez modernizację i wymianę trakcji,
 • przekazanie szybkiej i kompleksowej informacji o funkcjonowaniu transportu do pasażera,
 • zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez uprzywilejowanie pojazdów komunikacji miejskiej i lepsze zarządzanie ruchem. Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa linii tramwajowej 41 w Ksawerowie i Pabianicach, obejmującą:
 • przebudowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w zakresie układu torowego, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, trakcyjnych linii kablowych;
 • przebudowę / budowę przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych oraz zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych oraz ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • przebudowę pętli tramwajowej Wiejska;
 • budowę tram-bus pasa w ul. Zamkowej, ul. Stary Rynek i części ul. Warszawskiej w Pabianicach;
 • przebudowę / budowę podstacji trakcyjnych, w tym przebudowę / budowę niezbędnych instalacji wewnętrznych, technologicznych oraz przyłącza światłowodowego;
 • budowę Inteligentnego Systemu Transportowego, w tym systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego;
 • budowę kanalizacji oraz sieci światłowodowej dla obszarowego systemu sterowania i informacji pasażerskiej;
 • przebudowę skrzyżowań w zakresie wynikającym z przebudowy układu drogowo-torowego;
 • wprowadzenie priorytetu dla tramwajów w przejeździe przez wybrane osygnalizowane skrzyżowania;
 • budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, będących w kolizji z projektowanym układem torowo-drogowym;
 • budowę parkingu rowerowego bike&ride w rejonie pętli tramwajowej Duży Skręt;
 • budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej, Stary Rynek i Zamkowej w Pabianicach;
 • zagospodarowanie terenu i zieleni;
 • wydatki na inżyniera kontraktu oraz informację i promocję projektu.

Okres realizacji projektu: od 1.10.2017 do 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 177 451 132,78 zł.

Wartość dofinansowania: 99 714 225,00 zł, w tym Miasto Pabianice 85 555 500,00 zł i Gmina Ksawerów 14 158 725,00 zł

 

Szczegóły i aktualności dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie: https://tramwaj41.pl/