logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Absolutorium dla Wójta Gminy Ksawerów

Na zdjęciu w sali kominkowej Gminnego Domu Kultury stoją wiceprzewodnicząca rady gminy, wójt, skarbnik i przewodniczący rady gminy. Wójt i Skarbnik trzymają kwiaty, które otrzymali za absolutorium.

Podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 29 czerwca 2021 r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie radni jednogłośnie udzielili wójtowi Adamowi Topolskiemu wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej rozpatrzono "Raport o stanie gminy za 2020 rok".

Wójt podkreslił, że to już 11 raz kiedy staje w tej roli i że mimo odmiennych zdań zwykle udaje się odnaleźć kompromis z radnymi, czego dowodem jest poparcie jego pracy w 2020 roku. Podziękował za zaufanie i docenienie tego co zostało zrobione

Rada Gminy Ksawerów podczas tej sesji podjęła również uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie za 2020 r;
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2021 – 2025;
  • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2021 rok;
  • wprowadzenia programu pod nazwą „Ksawerowski bon żłobkowy”;
  • wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Ksawerów;
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej połączenia klas 3 w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej (2 petycje);
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ksawerów na rok szkolny 2021/2022.

ilość odwiedzin: - 371