logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Urząd Gminy Ksawerów informuje, że w dniach 26-27 lutego 2020 r. w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med” przy ul. Jana Kilińskiego 10/12 w Pabianicach, będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Ksawerów.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
- mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia,za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
- osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służbywojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu.
Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące stawiają się przed wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta, powiatową komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu.
Osoby podlegające stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które w okresie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące zgłaszają się przed wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta, powiatową komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt/burmistrz/prezydent miasta wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby podlegające stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Wobec osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed komisją lekarską lub do kwalifikacji wojskowej, będzie nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
1. sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2. ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób;
3. wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony;
4. założeniem ewidencji wojskowej;
5. wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej);
6. przeniesieniem do rezerwy;
7. rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegającym temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z niżej wymienionych kategorii zdrowia:
- „A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”- oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;
- „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” - oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
- „D”„niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla Wojsk Obrony Terytorialnej;
- „E” „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.”

Dodatkowe informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu gminy Ksawerów można  uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, I piętro - pokój 101, nr tel. 42 213 80 18.

 

ilość odwiedzin: - 1251