logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LVI Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 26 października 2022 r., o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo – Społecznej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawianie porządku obrad komisji.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LVI Sesję Rady Gminy Ksawerów w sprawie:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata2022 – 2025;
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • zmiany Uchwały Nr XLVIII/376/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 lutego
  • 2022 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie,
  • wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów prawa użytkowania
  • wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem (dotyczy działki nr ew.484/5 położonej przy ul. Pięknej o powierzchni 1,7787 ha);
  • wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem (dotyczy działek nr ew. 2164/27 i 2164/10 położonych w obrębie 10-Ksawerów przy ul. Giełdowej o łącznej powierzchni 0,2121 ha);
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów;
  • petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe;

4.Omówienie i zaopiniowanie pisma Klubu Seniora działającego przy Gminnym Domu
Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
5. Omówienie wniosków jednostek organizacyjnych Gminy Ksawerów do budżetu
na 2023 r.
6. Sprawy różne i wniesione.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

W dniu 26 października 2022 r., o godzinie 13:30,
w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Ksawerów
Porządek obrad:
1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy Ksawerów.
2. Przedstawianie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał.
4. Informacje Wójta Gminy Ksawerów (w tym o złożonych oświadczeniach
majątkowych).
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Ksawerów (w tym o złożonych
oświadczeniach majątkowych).
6. (1)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2022 – 2025;
7. (2)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na
2022 r.
8. (3)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
9. (4)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/376/2022
Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie.
10.(5)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez
Gminę Ksawerów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz
z uzasadnieniem (dotyczy działki nr ew. 484/5 położonej przy ul. Pięknej
o powierzchni 1,7787 ha).
11.(6)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez
Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem (dotyczy działek
nr ew. 2164/27 i 2164/10 położonych w obrębie 10-Ksawerów przy ul. Giełdowej
o łącznej powierzchni 0,2121 ha).
12.(7)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów.
13.(8)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej obniżenia stawki
VAT na drewno opałowe.
14.Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy Ksawerów.
15.Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 501