logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nabór na członka komisji konkursowej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej wnioski na realizację zadań publicznych Gminy Ksawerów w roku 2021.

 1. Informacje ogólne

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz uchwały nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania swoich reprezentantów do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2021 r.

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ksawerów w 2021 roku ogłoszone zostaną w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 1. Wymagania

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, które będą brały udział w konkursach ofert w ww. zakresach,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursach ofert w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
 • posiadają przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prace w komisji konkursowej są nieodpłatne i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 1.  Zadania komisji konkursowej:

Zadania komisji konkursowej zostały szczegółowo określone w rozdziale X „Rocznego programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” będącego załącznikiem do uchwały nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 stycznia 2021 r.

 1.  Składanie dokumentów

Zgłoszenie należy składać na formularzu:

 • osobiście w punkcie podawczym Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h; 95-054 Ksawerów, w godzinach pracy Urzędu;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Ksawerów, ul. Kościuszki 3h; 95-054 Ksawerów (liczy się data wpływu do Urzędu);
 • elektronicznie, wysyłając skan zgłoszenia na adres e-mail sekretariat@ksawerow.com lub przez ePUAP.
 1. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 760