logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nabór na członka komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w konkursach

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej wnioski na realizację zadań publicznych Gminy Ksawerów w roku 2023.

 1. Informacje ogólne

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz uchwały Nr LVII/459/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na 2023 rok,

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania swoich reprezentantów do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2023 r.

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ksawerów w 2023 roku ogłoszone zostaną w zakresie:

 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 1. Wymagania
 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, które będą brały udział konkursach ofert w ww. zakresach,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursach ofert w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
 • posiadają przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Prace w komisji konkursowej są nieodpłatne i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży
 1. Zadania komisji konkursowej:

Zadania komisji konkursowej zostały szczegółowo określone w rozdziale 10 „Rocznego programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok” będącego załącznikiem do uchwały Nr LVII/459/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 listopada 2022 r.

 1. Składanie dokumentów

Zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia można składać:

 • osobiście w punkcie podawczym Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h; 95-054 Ksawerów, w godzinach pracy Urzędu; lub
 • za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Ksawerów, ul. Kościuszki 3h; 95-054 Ksawerów (liczy się data wpływu do Urzędu); lub
 • elektronicznie, wysyłając skan zgłoszenia na adres e-mail sekretariat@ksawerow.com lub przez ePUAP.
 1. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów.

Wniosek na zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej oceniającej wnioski na realizację zadań publicznych Gminy Ksawerów w 2023 roku (.docx 45KB)

ilość odwiedzin: - 460