logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konkurs ofert na upowszechnianie tradycji narodowej

Wójt Gminy Ksawerów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2024 wynosi 10.000 zł.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" oraz z danymi Oferenta, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2024 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu):

  • w Kancelarii Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h (II piętro), w godzinach pracy Urzędu lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Ksawerów.

 

ilość odwiedzin: - 239