logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych

W pierwszej połowie 2020 roku Gmina Ksawerów wybrała w przetargu nieograniczonym firmę, która zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców. Usługę tą wybrany Wykonawca firma Remondis Sp. z o. o. będzie realizował do 31.12.2020 r.

Tym razem zdecydowano o zawarciu umowy na 6 miesięcy, a nie jak dotychczas na 24 miesiące. Taka decyzja była podyktowana zmianą przepisów ustawy o odpadach i wprowadzeniu nowego systemu rozliczania firm odbierających odpady. Gmina Ksawerów wprowadziła nowy sposób rozliczania firmy tzn. za 1 tonę odebranych odpadów.

Do tej pory Wykonawca otrzymywał stałe wynagrodzenie kwartalne, które wynikało z zaoferowanej w ofercie przetargowej ceny całkowitej za cały okres realizacji zamówienia. To oznacza, że niezależnie od tego czy w danym kwartale firma odebrała od mieszkańców naszej gminy więcej czy też mniej odpadów, otrzymywała niezmienne wynagrodzenie. ​​​​​​​Nowy system pozwoli nam zapłacić za faktyczną ilość odebranych śmieci. 

Dodatkowo wprowadzone zostały pewne systemy kontrolne, aby zapobiegać niepożądanym zdarzeniom, które mogłyby wpływać na wysokość rachunków wystawianych przez Wykonawcę usługi. 

  • Ważenie samochodów

Każdorazowo, przed rozpoczęciem wykonywania usługi odbioru odpadów z terenu Gminy Ksawerów oraz po zakończeniu odbioru na terenie naszej gminy, pojazdy firmy Remondis są ważone na specjalistycznej wadze. Pozwoli to kontrolować ile ton odpadów firma faktycznie odbiera od naszych mieszkańców.

  • Pracownik kontrolujący

Jeden z pracowników Urzędu Gminy Ksawerów kontroluje sposób i jakość wykonywania usługi jeżdżąc za samochodem Remondisu i odnotowując wszelkie nieprawidłowości (np. odbieranie odpadów z działalności gospodarczej, pominięcie posesji), które następnie są zgłaszane w formie reklamacji do Wykonawcy.

  • Dostęp do systemu monitorującego prace pojazdów realizujących usługę.

Gmina Ksawerów ma dostęp do systemu rejestrującego pracę pojazdów firmy Remondis, które na terenie naszej gminy realizują usługę odbioru odpadów. Dzięki temu wiadomo, jaką trasą danego dnia poruszał się pojazd, gdzie się zatrzymywał itp.

 

Półroczny okres realizacji usługi pozwoli przetestować nowe rozwiązania i lepiej przygotować się do kolejnego postępowania, które zostanie ogłoszone jesienią. Planowane postępowanie przetargowe na wybór firmy realizującej usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ksawerów będzie tzw. unijnym w związku z dużą wartością tego zamówienia (powyżej 913 630,20 zł. – próg unijny dla dostaw i usług).

Postępowania o wartości szacunkowej powyżej progów „unijnych” prowadzi się elektronicznie (tradycyjną ofertę papierową zastępuje zaszyfrowany i podpisany elektronicznie plik przesłany na odpowiedni adres mailowy). Ogłoszenie o zamówieniu przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obowiązują też dłuższe terminy na składanie ofert tj. co najmniej 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Procedury są dłuższe i obarczone większymi obostrzeniami niż w przypadku postępowań tzw. krajowych, czyli takich których wartość nie przekracza progów unijnych. Gmina Ksawerów rozpoczęła przygotowania do przeprowadzenia takiego postępowania. Rozważane są różne warianty jeśli chodzi o okres realizacji zamówienia tj. 12 lub 24 miesiące.

Szanowni mieszkańcy, jeśli macie jakieś sugestie, propozycje czy pomysły związane z procesem udzielenia zamówienia, warunkami, sposobem realizacji czy kontroli realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ksawerów na następny okres umowny proszę o kontakt na adres mailowy: sekretariat@ksawerow.com

ilość odwiedzin: - 1533