logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR 131 /20
WÓJTA GMINY KSAWERÓW

z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 782) oraz Uchwały Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ksawerów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata zarządza się, co następuje:


§1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomość gruntową zabudowaną z zasobu nieruchomości Gminy Ksawerów - według wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 Zarządzenia podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Ksawerów na okres 21 dni i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu. Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.
§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
(-) Adam Topolski

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 131 /20
Wójta Gminy Ksawerów
z dnia 31 sierpnia 2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ew. działki 1453/1, obręb Ksawerów.


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: księga wieczysta KW nr LD1P/00013158/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, działka o numerze ewidencyjnym 1453/1, obręb 10 Ksawerów;
Powierzchnia nieruchomości: 0,1205 ha,
- Opis nieruchomości: działka gruntu nr 1453/1 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej (ul. Zachodniej), z naniesieniami budowlanymi w postaci budynku gospodarczego zaadaptowanego na cele mieszkaniowe, zbiornika kanalizacyjnego, ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, bramy metalowej; uzbrojenie w energię elektryczną i wodę z sieci gminnej, pozostałe media o charakterze sieciowym (kanalizacja, gazociąg, telekomunikacja) w ul. Zachodniej.
- Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren o podstawowym przeznaczeniu mieszkaniowym, jednorodzinnym, z dopuszczeniem jako
uzupełniającego przeznaczenia terenu funkcji usług wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej.
- Termin zagospodarowania nieruchomości: zawarcie umowy najmu nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu;
- Wysokość opłat z tytułu najmu: miesięczny czynsz: 380,00 zł plus należny podatek VAT;
- Terminy wnoszenia opłat: w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktur VAT;
- Zasady aktualizacji opłat: możliwość waloryzowania czynszu najmu raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.
- Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ksawerów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

WÓJT
(-) Adam Topolski

Zarządzenie w formacie PDF.

ilość odwiedzin: - 1524