logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Obowiązek sprawozdawczy dla punktów skupu odpadów

Przypominamy, że do 31 stycznia br. podmioty, w tym punkty skupu surowców wtórnych, zbierające odpady będące frakcjami odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, prowadzące działalność na terenie Gminy Ksawerów zobowiązane są do przekazania Wójtowi Gminy Ksawerów rocznego sprawozdania.        


Zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Dotyczy to głównie prowadzących punkty skupu surowców wtórnych.
 

Sprawozdanie jest przekazywane do wójta, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdanie dotyczyć będzie roku 2018 i zawierać będzie informacje  o masie:     

  • poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji,  do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
  • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych. 

Formularz rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła, stanowi  załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca (Dz.U. z 2018 r. poz. 1627) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.       

Wzór sprawozdania w formacie docx. można pobrać tutaj
Wzór sprawozdania w formacie pdf. można pobrać tutaj


 

ilość odwiedzin: - 2145