logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XLIV Sesja Rady Gminy Ksawerów

W środę 24 listopda o godzinie 12:00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie rozpocznie się XLIV Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Podczas posiedzenia Rada Gminy Ksawerów rozpatrzy projekty uchwał w następującuch sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2021-2025;
 2. zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2021 rok;
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 4. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
 5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.;
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022;
 7. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie;
 8. ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego Gminy Ksawerów w Woli Zaradzyńskiej oraz cennika opłat za korzystanie z obiektu;
 9. przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.;
 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów;
 11. skargi na Dyrektora SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie;
 12. skargi na Kierownika Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów;
 13. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ksawerów;
 14. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Ksawerów.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Samorządowo - Społecznej odbędzie się 23 listopada 2021 r., o godz. 14:00, w OSP w Woli Zaradzyńskiej.

ilość odwiedzin: - 423