logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XLIV Sesja Rady Gminy Ksawerów

W środę 24 listopada o godzinie 12:00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Podczas posiedzenia Rada Gminy Ksawerów podjęli uchwały w następujących sprawach:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2021-2025;
 • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2021 rok;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.;
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022;
 • oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie;
 • ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego Gminy Ksawerów w Woli Zaradzyńskiej oraz cennika opłat za korzystanie z obiektu;
 • przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów;
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ksawerów;
 • ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Ksawerów.
Radni siedzący przy stole patrzący na dokumenty leżące na blacie

ilość odwiedzin: - 1063