logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LVII Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 30 listopada 2022 r., o godzinie 14:00, w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Przedstawianie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Informacje Wójta Gminy Ksawerów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Ksawerów.
 6. (1) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2022 – 2025;
 7. (2) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 r.
 8. (3) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 r.
 9. (4) Rozpatrzenie projektu uchwały w określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
 10. (5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Granicznej na ks. Piotra Skargi.
 11. (6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej na terenie Gminy Ksawerów.
 12. (7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 13. (8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Ksawerów.
 14. (9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 15. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 16. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

W dniu 30 listopada 2022 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się również posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo – Społecznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawianie porządku obrad komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie pisma mieszkanki w sprawie stworzenia w jednym z przedszkoli grupy dla dzieci 2,5 letnich.
 4. Omówienie i zaopiniowanie pisma mieszkańców o sfinansowanie z budżetu Gminy budowy 2 progów zwalniających na ulicy Giełdowej.
 5. Omówienie i zaopiniowanie pisma członków Klubu Seniora o wsparcie kwotą stanowiącą równowartość kwoty wniesionych składek 1:1.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LVII Sesję Rady Gminy Ksawerów.
 7. Sprawy różne i wniesione.
 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

ilość odwiedzin: - 165