logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Skutki wymeldowania z miejsca pobytu

Przez wiele lat prowadzona była dyskusja nad likwidacją obowiązku meldunkowego, który pierwotnie miał zostać zniesiony w 2014 roku. Termin ten, początkowo wielokrotnie odkładany, ostatecznie nigdy nie wszedł w życie - ustawodawca podjął decyzję o utrzymaniu obowiązku meldunkowego. Według założeń ma to na celu prawidłową realizację konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywatela, a gromadzenie danych w jednym referencyjnym rejestrze PESEL niesie ze sobą wiele wymiernych dla nich korzyści. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym każdy obywatel zobowiązany jest do zameldowania w miejscu stałego pobytu.

Posiadanie meldunku wiąże się dla obywatela z uprawnieniami np. udziału w wyborach powszechnych. Meldunek i tym samym liczba osób zameldowanych na terenie danej gminy mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia szeregu usług o charakterze publicznym, takich jak chociażby opieka w żłobku, miejsca w przedszkolu czy szkole. Dodatkowo pamiętać należy, że liczba mieszkańców ma wpływ na obliczenie właściwej liczby radnych wybieranych w wyborach samorządowych. Ponadto dane pochodzące z ewidencji ludności wykorzystywane są do obliczania wysokości funduszy sołeckich, subwencji czy dotacji, co ma bezpośredni wpływ na realizację zadań oraz polepszenie jakości życia mieszkańców danej zbiorowości lokalnej. Pamiętać również należy, że w wielu obszarach funkcjonowania administracji publicznej i realizacji przez nią zadań na rzecz obywateli miejsce zameldowania może decydować o tym, jaki organ administracji publicznej będzie zobowiązany do załatwienia danej sprawy zgodnie z jego właściwością miejscową.

W związku z powyższym, dokonując wymeldowania z miejsca stałego pobytu, obywatel powinien:

1) zameldować się w nowym miejscu stałego pobytu;

2) zaktualizować swoje dane w urzędzie skarbowym, podając aktualny adres w corocznym zeznaniu podatkowym, lub wypełnić formularz ZAP-3;

3) w przypadku toczących się spraw przed urzędami administracji publicznej powinien podać swój aktualny adres;

4) w przypadku toczących się spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi powiadomić sąd oraz strony postępowania.

Poradnik dla mieszkańca - skutki wymeldowania z miejsca pobytu (.pdf)

ilość odwiedzin: - 1246